Tradicija – tranzicija: upotreba nasleđa u arhitekturi

Monografija Tradicija-tranzicija prikazuje rezultate projektantskog rada i teorijskih istraživanja sprovedenih u okviru grupe AGM, koju danas čine Borislav Petrović, Ivan Rašković, Aleksandar Tomić i Nada Jelić, u periodu od 1998. do 2010. godine. Autori Borislav Petrović i Ivan Rašković na opštem i posebnom nivou analiziraju oblike i principe upotrebe graditeljskog nasleđa u arhitekturi u društvenom i kulturnom kontekstu Srbije, preispitujući višeznačnosti pojmova tradicije i istorizma sa ciljem da odgovore na pitanja šta je tradicija, da li je i sama neizbežno podložna promeni, i na koji se način odnositi prema njoj u savremenoj arhitekturi.

Knjiga sadrži tri osnovne celine – teorijski uvod Upotreba tradicije, zatim Pitanja vezana za domaće nasleđe, da bi u trećem delu, Praksa kao… studija slučajeva, rasprava bila potkrepljena sistematskom analizom sopstvenih projekata autora.

Uvodni deo, Upotreba tradicije, sistematizuje temu kroz tumačenje stavova brojnih izabranih teoretičara, baveći se pre svega komunikološkim aspektom arhitekture. Poglavlje Pitanja vezana za domaće nasleđe bavi se pozicijom nasleđa i odnosom domaće prakse prema njoj, predrasudama vezanim za shvatanje tradicije u domaćoj sredini, te tranzicijom koja je “u prirodi svake svojevremeno ustanovljene tradicije”, odnosno njenom razvojnošću.

Analize projekata grupe AGM sprovedene su dosledno i sistematično u odnosu na prethodno uspostavljeni teorijski okvir, i to kroz nekoliko nivoa: pristup, metod, te karakteristike sklopova (tipologija, topologija i morfologija). Reč je o skupu savremenih arhitektonskih dela u kojima se svesno i sa različitim motivacijama koriste elementi stilske, folklorne ili sakralne arhitekture, a koja se sistematizuju kroz filtere (regionalni istorizam i inženjerska tradicija), njihove vrste (etno, stilski i sakralni uzori) i podvrste (običajni, svesni, premodernistički, modernistički, regresivni i progresivni pristup).

Osnovna teza koju autori zastupaju jeste da pravilna primena nasleđa u savremenom kontekstu ne podrazumeva puko preuzimanje formalnih obeležja tradicionalnog graditeljstva (pseudotradionalistički romantizam), već usvajanje i interpretaciju ideja i principa koje iza date formalne pojavnosti stoje.

U doba tranzicije i relativizacije (pa i degradacije) kriterijuma odnosa prema tradiciji, knjiga Tradicija-tranzicija daje značajan doprinos razumevanju upotrebe nasleđa u savremenoj arhitekturi u lokalnom društvenom i kulturnom kontestu – kako na teorijskom, tako i na praktičnom nivou. Međutim, i pored pozitivnog utiska o relevantnosti teme, te sadržajnosti i sistematičnosti u njenoj obradi, upotreba suviše formalnog i apstraktnog jezika čini delo nepotrebno teškim za razumevanje, a povremeno usiljeno uklapanje projekata grupe AGM u definisanu matricu istorizama dovodi u pitanje odnos izvornih projektantskih motiva i stvarnih komunikoloških aspekata dela sa obrazloženjima koja autori daju.

Tekst: Kosta Mijić & Dragan Marković
Faktografija
NaslovTradicija – Tranzicija
AutorBorislav Petrović, Ivan Rašković
IzdavačOrion Art
Godina2011.
JezikSrpski
ISBN978-86-83305-43-8




Uključi se u diskusiju
Dosadašnji komentari (0)

Ili se uloguj:


*Komentari se pregledaju pre objavljivanja