Rezultati studentskog konkursa za VIP Data Centar

Donosimo vam prikaz rezultata studentskog konkursa za izradu Idejnog arhitektonsko-urbanističkog rešenja VIP Mobile Data Centra u Bloku 51 u Novom Beogradu. Konkurs je raspisao Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu u saradnji sa kompanijom VIP Mobile i trajao je od 25. jula do 25. avgusta 2014. godine.

Cilj raspisivanja konkursa bio je izbor najboljeg Idejnog arhitektonskog rešenja objekta VIP Mobile Data Centra, koje će omogućiti optimalno iskorišćenje raspoloživih prostornih kapaciteta, efikasnost i funkcionalnost, a u skladu sa standardima i normama za ovu vrstu delatnosti. Od studenata se očekivalo da, uzimajući u obzir namenu objekta i priložene uslove za izgradnju, ponude rešenja koje će omogućiti najbolju funkcionalnost, ali i iskazati njegovu inovativnost  u skladu sa standardima savremene gradnje telekomunikacionih poslovnih objekta.

Na konkurs je pristiglo ukupno sedam radova. Nakon pregleda Konkursne dokumentacije i provere ispunjenosti uslova propisanih raspisom Konkursa, konstatovano je da šest radova ispunjavaju propozicije Konkursa.

Žiri u sastavu mr Milan Vujović, v.prof. Arhitektonskog fakulteta, Igor Rajković, docent Arhitektonskog fakulteta, Nebojša Fotirić, docent Arhitektonskog fakulteta, Dejan Kastelic, Chief Technology Officer (CTO), kompanije VIP Mobile, Milan Radaković, dipl.inž.arh. vrednovao je konkursne radove na osnovu kriterijuma: prostornog kvaliteta, programske organizacije, ekonomske racionalnosti, estetske doslednosti i ekološke efektivnosti.

Prikaz nagrađenih radova je ilustovan prilozima i tekstovima koje su izradili sami autori.

Raspis konkursa
Zvanična objava rezultata konkursa
Zvanično Saopštenje žirija

1_Prva nagrada_Prostorni prikaz
2. nagrada


2_Prva nagrada_Prostorni prikaz

I nagrada (150.000 dinara)

Autorska šifra 358362
Autori:
Jelena Petrović
Dimitrije Puzović
Mirko Milanović

Namera predloženog rešenja jeste kreiranje prepoznatljivog arhitektonskog obekata u skladu sa svojim lokalnim kontekstom u kome dominiraju industrijske i magacinske zgrade. Oblikovanje objekta proisteklo je iz namenske strukture objekta i izvedeno je pojedinačnim makro elementima koji predstavljaju „kućišta“ u kojima se smešta sadržaj.

Kompozicioni plan izveden je iz funkcionalnih celina i njihovih spajanja-prožimanja. U pojavnosti, objekat predstavlja logički trodimenzionalni izraz unutrašnje namenske strukture, sačinjene iz tri celine: primarne i sekundarne infrastrukture, te pešačke komunikacije koja ih spaja.

Mada u osnovi sveden, kompozicioni sklop je krajnje dinamičan kada se sagledava iz perspektive korisnika. Prožetost volumena daje dinamičan plan masa koji se iz svih pravaca sagledava na različit način. Njihovom dispozisijom stvoren je prepoznatljiv objekat koji se svojom oblikovnošću izdvaja u odnosu na monovolumene drugih industrijskih zgrada u susedstvu.


2. nagrada

II nagrada (80.000 dinara)

Autorska šifra 140813
Autori:
Katarina Petrović
Nevena Balalić

Pojavnost objekta proističe iz specifičnosti konteksta u kome se nalazi. Kontekstualnost objekta ogleda se u sinergiji sa brzinom provociranog doživljaja i distancom sa koje se sam objekat sagledava.

Vođen ritmikom elemenata, kroz smicanje zidnih platana, objekat predstavlja gest u prostoru koji nastoji da interpretira dinamiku konteksta. Njegova pozicija je naglašena i predstavljena kao deo scenarija koji provocira futuristički doživljaj dinamizma, gde pokret nastaje kroz niz slika sagledanih pri velikoj brzini. 

Repeticijom sekvenci koje stvaraju futuristički pokret, gradi se doživljaj objekta, a kulminira ulaznim platnom kao zavesom kulise. Zidna platna su u objektu deo konstruktivnog sistema, koji čine armiranobetonski zidovi. Fasada objekta je malterisana, dok razmaci između spoljnih zidova imaju ulogu upuštanja svetlosti u pojedine unutrašnje prostorije.


1_Otkup_Prostorni prikaz

Otkup (50.000 dinara)

Autorska šifra 235235
Autori:
Aleksandra Kresoja
Zorana Zlatojević

Objekat je formiran iz dve funkcionalne celine, koje sačinjavaju volumen kompaktne forme objekta. Ove dve celine predstavljaju administrativnu zonu sa prednje strane objekta i teničku zonu sa zadnje strane objekta.

Prostorije administrativne celine odvojene su od tehničkog dela hodnikom, kako bi se smanjio uticaj buke, vibracija i klimatizacije. Sa severne strane objekta, hodnik obilazi duž tehničke etaže, kako bi omogucio direktni prilaz tehničkim prostorijama i omogućio smeštanje rashladnih uređaja duž perforirane fasade objekta.

Fasada objekta tehničke celine sastoji se od limenih perforiranih panela sa podkonstrukcijom, koji bi omogućili odgovarajuću estetiku objekta, dok se iza nje mogu smestiti rashladni uređaji.


2_Otkup_Prostorni prikaz

Otkup (50.000 dinara)

Autorska šifra 357197
Autori:
Predrag Milovanović
Aleksandra Milovanović
Katarina Škrbić

“U arhitekturi postoji ravnopravnost između pragmatične funkcije i simbolične funkcije.”
Michael Graves

Pozicioniranjem data centra u određene tipološke okvire, polazi se od stroge pragmatične funkcije prostora. Ta funkcionalnost je opštekorisna, a nastala je kao posledica samog programa objekta.

S obzirom na kontekst u kom je objekat smešten, ali i funkciju koju objekat ima, forma je u osnovi jednostavna, sa dodatnom intervencijom opne koja akcentuje glavnu (zapadnu) i severnu fasadu; čime se objekat otvara prema uglu. Geometrija opne odaje efekat prenaglašene perspektive, koja se sagledava iz pozicije prolaznika.

Kretanje unutar objekta organizovano je na jednostavan i direktan način. Pristupom u objekat lako se ostvaruje relacija između prizemlja i prvog sprata . Pravci kretanja se ne ukrštaju i jasno su kontrolisani. Obzirom da 70% objekta nema prirodno osvetljenje, komunikacije izlaze na fasadu zarad protočnosti svetlosti.

Sa organizacionog stanovišta, prizemlje čini tehnička etaža. Prostorije za zasposlene (administratori sistem sala, test room-ovi, tehničar održavanja objekta, call centar, kao i kontrola ulaza) pozicionirane su ka zapadnoj (glavnoj) fasadi. Dizel agregati postavljeni su van objekta, u severoistočnom delu parcele.
Uključi se u diskusiju
Dosadašnji komentari (3)

Ili se uloguj:


*Komentari se pregledaju pre objavljivanja


 • Astra
  20.09.2014

  Samo za studente Bg arh?!

 • Milos
  21.09.2014

  Radovi su odlični! A studenti su još jednom pokazali svoj kvalitet. Posebna pohvala za odličnu prostornu organizaciju i formulaciju, ako se uzme u obzir da se na fakultetu ne upoznaju bliže sa projektovanjem ove tipologije.

  Ovo je vrlo ozbiljan konkurs, koji je mogao da bude raspisan, ne samo za studente. A mogli su biti uključeni i studenti sa drugih univerziteta.

  Ja bih možda kao svog favorita izdvojio drugi otkup i nameru da se jasnim potezom opne neutrališe jednostavna forma. Mada, svako ima svoje kriterijume. Čestitke nagrađenim studentima!

 • spearhead
  21.09.2014

  da. samo za studente Bg arh.