Rezultati konkursa za hotelsko-turistički kompleks Carine u Baošićima

Cilj ovog konkursa, koji je raspisala Agencija za izgradnju i razvoj Herceg Novog, bio je uključivanje šireg stručnog auditorija, kao i svih zainteresovanih, u postupak izrade idejnog arhitektonsko-urbanističkog rešenja hotelsko-turističkog kompleksa Carine u Baošićima na lokaciji površine od oko 2,84 ha za nvestitora Carine d.o.o. Podgorica.

Žiri u sastavu arh. Slobodan Popović (predsednik), arh. Snežana Dulović, prof.arh. Ivan Rašković, dipl. ek. Stevo Cvjetković, Čedomir Popović, dodelio je 24. aprila 2013. prvu nagradu u iznosu od 7.000 €, dve podeljene druge nagrade od po 1.500 €, kao i tri pohvale bez nadoknade.

U nastavku donosimo detaljan prikaz nagrađenih i pohvaljenih radova uz redigovana obrazloženja njihovih autora:

Aero-foto snimak lokacije

Aero-foto snimak lokacije


ACID group - kompleks

I nagrada

Autorski tim ACID group

Мilаn Bојаnić, dipl.inž.аrh
Sаšа Rаtkоvić, dipl.inž.аrh
Rеlја Srеtеnоvić, dipl.inž.аrh
Мilicа Аnđеlkоvić, dipl.inž.аrh

Kao polazište u dispoziciji, organizaciji i oblikovanju objekata i same parcele uzet je način formiranja i morfologija primorskih gradova u Boki poput Herceg Novog. Sadržaji se kroz niz različitih volumena, preko platoa i stepeništa spuštaju ka moru. Dominantni motiv i izražajni element je niz natkrivenih javnih prostora i atrijuma različitog karaktera koji otvaraju vizure ka morskoj obali. Otvoreni i zatvoreni prostori su atrijumima i pasažima integrisani u celinu i ostvaruju kontinuitet celom dužinom parcele. Nestala je podela na unutrašnji i spoljni prostor, on svim funkcionalnim delovima slobodno fluktuira ostvarujući pri tome nove ambijente, kao i otvorene horizontalne i vertikalne vizure.

Volumetrija hotela rešavana je kroz dva elementa koja se prepliću i nadovezuju u prostorno-funkcionalnom smislu. Element koji čine smeštajne jedinice – traka koja savija kroz prostor obrazujući petlju mornarski čvor. Ona počinje i završava se u elementu bazisa koji čine ostali sadržaji hotela. Glavni trakt hotela postavljen je horizontalno na parcelu tako da sve smeštajne jedinice imaju vizuru na more.

Kompleks vila postavljen je kao niz kubusa različitih volumena koji se stepenasto penju po terenu i sa mediteranskim zelenilom i podzidima obrazuju urbanu strukturu i ambijent karatkterističan za primorje.

Kompleks je formiran tako da dispozicija objekata I otvorenih površina između njih omogući stvaranje niza atraktivnih i jedinstvenih prostornih struktura međusobno povezanih prostorno i funkcionalno u celinu. Različiti sadržaji smešteni su u autentične prostorne okvire i time je postignuta dinamičnost i raznolikost utisaka i doživljaja. Ambijenti su grupisani tako da pojedinim sadržajima omoguće nezavisno funkcionisanje.


0 fin render 222

II nagrada (podeljena)

Nikolić Marina, inž. arh.
Perović Stevan, master. inž. arh.
Rvović Mirko, master. inž. arh.
Uljarević Nina, master. inž. arh.
Živanović Vladimir, master. inž. arh.

Funkcionalna šema namena sa složenom mrežom komunikacija, teren u konstantnom padu i fizička kompaktnost koju objekat zahteva zajedno oblikuju hotel u vidu kompleksnog prizemlja i smeštajnih jedinica na spratovima iznad i ispod.

Kompozicioni odnos delova hotela na terenu ima za cilj što bolje vizuelno i funkcionalno povezivanje kaskadnih delova objekta, kao i potpuno uklapanje sa terenom. Hotel je sastavljen od kičme i rebara. U kičmi su smešteni svi osnovni i dodatni sadržaji koji pružaju raznovrsne usluge gostu, dok rebra predstavljaju smeštajne jedinice orijentisane ka moru. Kaskadnim formiranjem objekta u potpunosti je iskorišćen potencijal ove južne padine, a ujedno je pružen odgovor na projektni zadatak – formiraju se denivelisane terase, pjacete i trgovi različitih namena i nivoa privatnosti.

Osnovni koncept jeste da se arhitektura objekta uklapa u postojeći teren i ojačava komunikaciju između magistralnog puta i morske obale. Ključni arhitektonski element u tom smislu predstavlja ravna stepenišna komunikacija koja se pruža kroz ceo objekat, prateći pad terena. Ovo stepenište povezuje dva prijemna hola sa recepcijama (u enterijeru) ali i dva javna trga. Na taj način, gostima je iz sob, omogućena laka i brza veza sa morem, nezavisno od položaja njihove smeštajne jedinice. Tako je objekat, umesto da bude dodatna barijera, postao element koji premošćuje veliku visinsku denivelaciju krajeva parcele.


\Bimitarh+KONKURSI2013Carine u BaosicimaCADFINALPRESECI

II nagrada (podeljena)

Autori:
Branislav Mitrović, dia
Biljana Apostolović, dia
Ognjen Krašna, m. arch.

Projektanti:
Dragana Grahovac, m. arch.
Jelena Perović, dia
Jelena Kuzmanović, m. arch.
Dragana Jeremić, m. arch.

Vizuelizacija:
Darko Kadvanj, m. arch.

Zakošenost terena i izduženost lokacije dubinom prema moru su uticali na projektantsku odluku za segregacijom prostora (sadržaja) i kaskadiranjem nivoa od obale do Magistrale. Na najnižim kotama bliže moru smešteni su javni, komercijalni sadržaji, zatim depandansi i vile-depandansi superponiranjem nivoa i sukcesivnim kaskadiranjem planova radi obezbeđivanja mira, utiska izolovanosti i nesmetanih vizura prema moru. Gornje kote terena su opredeljene za hotelske sadržaje.

Smeštajni deo hotelskog korpusa lebdi nad arhitekturom kaskada i podzida obučen transparentnom i fluidnom opnom žaluzina, kako bi se dematerijalizovao i kako bi se obezbedile vizure prema moru za svaku smeštajnu jedinicu. Geometrija stambenog dela hotelskog korpusa je u obliku slova Y okrenutog prema moru zbog orijentacije soba, formirajući tako trougaoni višeetažni holski prostor, iz koga se otvaraju široke vizure prema dubini bokokotorskog bazena.

Ceo kompleks je projektovan u pravcu zaleđe-obala radi čitljivosti forme, poštovanja zatečene matrice i njene razvojne ose te formiranja pešačkog koridora-skalinade, koja opslužuje ceo kompleks i sve sadržaje.

Komercijalno-trgovački i uslužni sadržaji, depandansi, vile, te zajednički prostori hotelskog kompleksa, sukcesivno su nivelisani od rive do kote pristupnog i holskog prostora i kaskadirani kroz četiri niža nivoa, sa zazelenjavanjem krovnih površina da bi se vizuelno eleminisao utisak izgrađenosti kompleksa i otvarao pogled prema zalivu. Smeštajne jedinice su pozicionirane u formi „riblja kost“ upravno na obalu, radi što bolje orjentacije prema vodi.


11. hotel-trodimenzionalni prikaz

Pohvala

OSAM

Vuk Čvoro spec.sci.arch.
Davor Raspopović spec.sci.arch.
Miloš Ostojić spec.sci.arch.

Polazni motivi prostorne organizacije leže u naslijeđenoj pješačkoj ulici sa drvoredima koja posjeduje posebnu likovnu vrijednost i kao takva omogućava kreiranje kvalitenih ambijentalnih podcjelina kao što su objekat hotela, depadansi, vile, sportski tereni, dječije igralište itd. Proteže se u pravcu sjever-jug povezujući sve djelove u jedinstvenu i funkcionalnu cjelinu dostupnu kako gostima hotela tako i slučajnim prolaznicima. Slijedeći predhodno opisan prostorni koncept, sobe u smještajnom dijelu hotela kao i depadansa su rotirane za 30 stepeni u odnosu na podužnu osu kako bi se maksimalno iskoristile vizure i položaj lokacije u odnosu na Bokokotorski zaliv.

Kroz formiranje koncepta dosljedno je sprovedena ideja aktivne kontekstualnosti, objedinjavanja činilaca prirode i urbaniteta. Zbog toga kompleks predstavlja ne samo gradnju na lokaciji, već njen visokotehnološki produžetak, novi rast koji lokacija ostvaruje u ovom vremenu kroz u odnos primijenjenih oblika i materijala. Takođe, on nije puki proizvod transponovanja tradicionalno-prelaznog ambijenta lokalnog okruženja, nego rezultat novog čitanja uslova i vrijednosti koje su dovele do njegovog stvaranja.


3D4SM

Pohvala

Bratislav Gaković
Vladan Stevović

Voda
Svi glavni sadržaji hotela su organizovani oko plaže (lagune) formirane unutar granice parcele i direktno povezane sa morem. Voda i sadržaji uz vodu su svakako kljucni elementi turizma. Ovim gestom se stvara nova vizuelna odrednica. Vizuelna odrednica ne samo novoizgrađenog kompleksa već i šireg područja.

Obala
Razlog za formiranje lagune je nedostatak morske obale pogodne za plaže u užoj i široj zoni kompleksa. Dužina pogodne obale po gostu je zanemarujuća. Kreirana na ovaj način, laguna omogućava smeštanje zamašnog kompleksa waterworld-a. Snaga vode se koristi i za proizvodnju električne energije (plima-osjeka turbine).

Vizure
Važna karakteristika rješenja je da maksimalno koristi izuzetne daleke poglede dostupne sa viših kota terena i viših spratova objekata. Materijal iskopan za potrebe lagune se prebacuje na sjeverni
dio placa. Ovim se kompleks vila izdiže iznad postojećih kota terena, te se većem broju objekata omogućuje pogled na more. Smještajni dio hotela je orijentisan upravno na more tako da minimalno zakljanja poglede kompleksu vila iza i kućama iznad magistrale.


8a

Pohvala

KANA arhitekti

Ljilja Brajković
Miloš Grbić
Rajna Salević
Bojana Dončevski
Spasoje Radomilović

Kontekst
Primarni aspekt konteksta svakako je more, koje je nesumnjivo največi potencijal iste. Izgrađena struktura okruženja nema karakter i intenzitet koji, arhitekturom ili urbanističkim kvalitetom proizašlim iz ambijenta ili vremena nastajanja, predstavlja potencijal mesta koji obavezuje, usmerava, inspiriše.

Ciljevi
Značajno unaprediti urbanistički aspekt šireg područja, predstavljati njegov novi centar. Gradski prostor formirati koristeći potencijale mesta orijentacijom ka moru vizurama, komunikacijama, aktivnostima, kao i građenjem strukture, sklopova i odnosima izgrađenog sa asocijacijama na tradicionalan (srednjevekovni) mediteranski primorski grad – uske živopisne ulice, vidikovci istureni u odnosu na panoramu grada, introvertna gradska jezgra zidinama odvojena od zaleđa, terasasti tereni ka obali van gradskih zidina

Funkcija
Za unutrašnju organizaciju prostora karakteristično je preslikavanje aktivnih, pulsirajučih gradskih prostora unutar fasadne opne koja, samo fizički, ali ne i funkcionalno i suštinski, razdvaja otvorene i zatvorene prostore. Unutrašnje komunikacije nisu samo putanje kojima se dolazi do pojedinih sadržaja. To su javni prostori, vizuelno atraktivni, sa mestima za odmor, predah, viđanje, druženje. Prožeti su po vertikali otvaranjem tavanica, a vizuelno i fizički objedinjeni sa otvorenim prostorima.
Uključi se u diskusiju
Dosadašnji komentari (4)

Ili se uloguj:


*Komentari se pregledaju pre objavljivanja


 • Arh NS
  17.05.2013

  Moram da priznam da se ovih meseci dobro zabavljam gledajući rezultate naših konkursa.
  1. Nagrada školska, sigurica ništa posebno samo je koncept urnebesan
  2. Nagrade su komedija, i moram da priznam da sam razočaran da “prvi” arhitekta Srbije ima onakav projekat.

 • Arh BG
  17.05.2013

  @Arh NS:

  Pošto je projektovati hotel tako lagan posao, pitam se zašto se onda nisu malo angažovali ljudi kojima su nagrađeni radovi smešni? Najlakše je komentarisati i kritikovati. Nadam se da će u buduće na ovakvim konkursima biti više radova, naročito onih ljudi koji misle da su popili svu pamet sveta. Možda će tada rešenja biti bolja… Mogu da se složim da nisu sva rešenja sjajna, i da to može i bolje, ali u svakom slučaju trebalo bi čestitati autorima svih nagrađenih radova!

 • Arh NS
  18.05.2013

  Komentarisati i kritikovati je normalna arhitektonska praksa u normalnom arhitektonskom svetu, i dragi kolega radio sam pomenuti konkurs. Rad možete naći na ArchDaily, a svakako mi želja nije nikoga vređati već kritikovati. Nadam se da još uvek imamo pravo na to?

 • Aleks
  13.03.2015

  Talentovanim i priznatim arhitektama nije omoguceno ucesce na tkz.pozivnim konkursima.

  Dakle, investitor bira mali deo slepe strucne javnosti koji je spreman da projektuje kako on zahteva.

  Ucestvovati na konkursu naravno nije sramota, ali otvorite oci na projektne zadatke i podredite ih struci.

  Radovi su stvarno -katastroficni- u svakom smislu te reci-urnebesna tragedija.