Rezultati konkursa za kolektivno stanovanje u naselju Rasadnik u Lazarevcu

Na konkursu za idejno urbanističko arhitektonsko rešenje kolektivnog stanovanja u naselju „Rasadnik“ u Lazarevcu, pobedio je rad autorskog tima Re:A.C.T. Pored uslovima predviđenih nagrada i otkupa, žiri je dodatno izdvojio i pohvalio iskren, neposredan i savremen projektantski pristup četiri rada.

U nastavku donosimo detaljan prikaz svih nagrađenih i pohvaljenih radova, uz redigovana obrazloženja njihovih autora.


1. NAGRADA

Re:A.C.T.
Grozdana Šišović
Zorica Međo
Nikola Milanović
Aleksandra Praštalo
Dejan Milanović

Faznost kao motiv rezultirala je segmentiranjem strukture naselja u niz međusobno nadovezanih mikrocelina, ambijenata mikro-susedstva, čiji karakter nije isključivo zavistan od dovršetka ukupne izgradnje, a koji zajedno čine jasno artikulisanu, čitljivu prostorna celinu.

Kontekstualni odgovor na okruženje dat je „usitnjavanjem“ gabarita objekata, razvijanjem u po dva „zglobno povezana“ volumena dimenzija primerenih kontekstu, koji kombinuju jednotrakt i galerijski sklop.

Slobodni prostori naselja organizovani su u pravilnom rasporedu, kao velike slobodne površine jasno definisanih granica, sa jasnim identitetom u smislu ambijenta, prostorne organizacije i sadržaja.2. NAGRADA

Proaspekt
Vladimir Lojanica, autor
Sonja Pešterac, projektant

Marija Ćorluka-Mijović
Vladimir Cvejić
Marija Konstandinidis
Vuk Vučeković
Nikola Ilić
Marija Srbljak
Tamara Dinić

Urbanistička dispozicija volumena proistekla je iz regulacije prema zatečenim objektima, planiranim saobraćajnicama, orijentacije i doslednog poštovanja horizontalne regulacije uz postepeno prevođenje na sopstveni identitet.

Balkoni, lođe i prozori na uličnoj strani „osvajaju“ diskretno mirnu i zatvorenu fasadnu površinu u asimetričnom, „spontanom“ rasporedu, uz veću suzdržanost prema uličnom frontu. Sa druge strane, terase prema unutrašnjosti bloka pružaju se čitavom površinom fasade naglašavajući otvorenost i interakciju sa zelenilom.

Kretanja pešaka su uvek motivisana ili komercijalnim sadržajima, ili smenama različitih ambijentalnih sekvenci. Ujednačen konstruktivni modul dozvoljava veliki raspon organizacija stambenih jedinica različite strukture i kvadrature. Rešenja nude svetle, osunčane, provetrene i udobnestambene ambijente, čak i stanovima sa najmanjim kvadraturama.


3. NAGRADA

Miloš Đurasinović
Bojana Kovač Đurasinović
Darija Ljubić
Ivan Ljubić

Autori potencijal lokacije prepoznaju u pokrenutosti terena i povoljnoj jugoistočnoj orijentaciji, te je i tretman kosih krovova i organizacija sklopova usmerena na što kvalitetnije osunčanje što većeg broja stanova.

Uloga novog kompleksa je formiranje lokalnog centra, a formiran je kao otvoreni blok koji se sastoji od pet objekata, formiranih u tri tipološka obrasca.

I organizacija stanova (sa direktnim provetravanjem i osvetljenjem kuhinja i trpezarija, kao i komotnim lođama) i materijalizacija (mrka opeka sa svojom bojom, taktilnošću i dimenzijom) usmereni su na korisnike koji najvećim delom dolaze iz porodičnih kuća i ruralnih sredina.OTKUP

1X2STUDIO
Doc.Zoran Abadić, predstavnik autorskog tima

Dušan Milovanović
Jelena Bogosavljević
Jelena Zagorac
Milan Karaklić (student Master studija)

Odluka da se kuće rasade na parceli je u želji da se sačuvaju odnosi i karakter usitnjene strukture Lazarevca i projektuje nivo urbanosti kao standard za višeporodiĉno stanovanje u strukturi jednoporodične kuće.

Provetren i osunčan pejzaž spoljašnjeg i prostora stana je moguć u odluci da se tipskim elementima savladaju programske i prostorne uslovljenosti, na način da budući kompleks učini neodvojivim delom šireg okruženja.

Urbanistiĉki sklop čine tri kuće na jednoj parceli, ukupno devet kuća na tri parcele. Sklop se postavlja u tri faze, na isti način 3×3. Oblikovanje je u punom volumenu, svedenog i jasnog arhitektonskog izraza tako da raspoznaje tipske elemente, svodljive u sistemu modula.OTKUP

Rad u okviru IAUS
Mr Božidar Manić, predstavnik autorskog tima

Igor Pavlović
Tanja Bajić
Mr Ana Niković

Autori su predložili koncept forme koja se gradi „odozdo“, grupisanjem stambenih jedinica oko zajedničke komunikacije nepravilne forme i „provazdušenja“, što rezultuje sklopom koji asocira na grupacije individualnog stanovanja i oblik života svojstven budućim korisnicima prostora.

Razuđenost i princip grozdastog grupisanja u osnovi reflektuje se na strukturalnost u fasadi. Usložnjavanja forme elementarnih kubusa odvija se paralelno i različito ka spoljašnjosti i unutrašnjosti kompleksa. Ka ulici se forma gradi suptrakcijom elemenata od osnovnih volumena, dok se ka unutrašnjem dvorišnom prostoru vrši adicija elemenata.

Prvi plan raslojenih uličnih fasada ukida granicu krova i zida i daje efekat kutije. Ispod ovog plana, „isturenog“ ka ulici, nalazi se kontrastno „drugo lice“, introvertno, sa belim malterom kao završnom obradom. Dvorišne fasade dobijaju izraz sinkopirane varijacije, a fasadna opeka dominira u prostoru unutrašnje „ulice“, kao element prirodnosti i odraz lokalne tradicije.POHVALA

GARD
Jelena Pucarević
Ana Cogoljević
Milica Ilić
Milica Pihler
Nevena Zelenika
Arhitekta sa licencom: Tatjana Petrov

Kompleks objekata postavljen je na parcele tako da se oni formalno i programski nadovezuju na već postojeći/planirani kontekst. Planirane parcele sa porodičnim kućama nastavljaju svoj niz i na parceli predviđenoj za višeporodično stanovanje, pritom zaokružujući oblikovni karakter planiranog prostora.

Arhitektura objekata snažno se oslanja na planirano urbano tkivo, kao i na postojeće osobine okolnih kuća. Jedinica niza koji čini jedan objekat, kocka, interpretirana je smicanjem strana. Spajanjem osnovne jedinice u nizu dobija se poseban volumen, koji spajajući arhetipske elemente kuća u nizu u jedan objekat doprinosi isticanju identiteta mesta.POHVALA

Ana Raković
Milorad Pejanović
Mladen Pešić
Iva Marković
Mihailo Lujak

Predloženo funkcionalno rešenje insistira na spregu otvorenih unutrašnjih prostora – njihovom međusobnom preklapanju i programskom povezivanju. Kvalitet tako koncipiranog prostora je fleksibilnost – promena i prilagođavanje namena, korisnika i mogućnost lakog kombinovanja i komponovanja pojednostavljenih geometrijskih formi tako da rešenje nije samo jedno, već se lakim ekstenzijama menja i otvara u spoljašnje prostore.

Stambeni objekti svojim oblikovanjem stvaraju nove prostorne dominante, koristeći funkcionalne predispozicije zatečenog urbanog konteksta kroz savremeni prostorni izraz. Veza unutrašnjih i spoljašnjih celina utvrđena je kroz hijerarhiju pristupnih zona i kolskih, pešačkih i ostalih komunikacija usklađenim sa zahtevima novih struktura.POHVALA

Vuk Andrić
Filip Zlatković
Tatjana Ristanić
Željko Petković
Arhitekta sa licencom: Slobodan Topovšek

Nepostojanje dominantnih elemenata u neposrednom okruženju lokacije dopušta dekontekstualizaciju novoprojektovanog kompleksa, koji bi osvežavanjem urbanog tkiva i formiranjem novog identiteta prostora usmeriti budući urbani razvoj.

Urbani sklop formiran je kao otvoreni blok koji čine tri paralelna slobodnostojeća dvotraktna objekta koji između sebe formiraju zajedničke spoljašnje prostore različitih sadržaja. Urbani sklop koncipiran je kao kontinualni naborani plašt koji formiraju zgrade i parter.POHVALA

me.tri.ka
Aleksandra Marjanović
Dragana Ćiprijanović
Dunja Simović
Katarina Mijić
Tijana Ilić

Kako je kompleks namenjen prvenstveno preseljenju seoskih domaćinstava, teži se očuvanju kvalitetnog kontakta sa prirodom. Priroda se uvodi u objekat galerijama, koje istovremeno svojim tretmanom podstiču stanare na uspostavljanje pozitivnih međuljudskih odnosa. Njihova funkcionalna nezavisnost kao zajedničkog prostora naspram intime stambene jedinice odražava se i na fizičku strukturu.

Objekat svojim blagim zakošenjem u odnosu na građevinsku liniju formira prostor trga kao odgovor na identitet lokacije uz ulicu Kolubarski trg. Očuvanju identiteta lokacije doprinosi i namera da se koriste materijali iz okruženja (poput dijatomejske zemlje kao sekundarne sirovine dobijene eksploatacijom uglja), čime se omogućuje jeftinija gradnja i podstiče razvoj nacionalnog tržišta.

Uključi se u diskusiju
Dosadašnji komentari (1)

Ili se uloguj:


*Komentari se pregledaju pre objavljivanja


  • 29.06.2012

    Kakvi su bre ovo leteci flamingosi i gola dupeta?! :) :P
    Nagrade za pohvale, pohvala za nagrade.