/Users/03imac/Dropbox/00 ongoing projects/201 Subotica blok konk

Rezultati konkursa za idejno urbanističko-arhitektonsko rešenje stambeno-poslovnog bloka u Subotici

JP „Direkcija za izgradnju Grada Subotice“ raspisala je prošle godine otvoreni, anonimni i jednostepeni Konkurs za idejno urbanističko-arhitektonsko rešenje izgradnje i uređenja stambeno-poslovnog bloka u Subotici. U cilju maksimalne transparentnosti i zastupanja interesa arhitektonske i urbanističke struke, sprovodilac konkursa je bila Inžinjerska komora Srbije.

Cilj konkursa je bio da se dobije što kvalitetnije urbanističko-arhitektonsko rešenje koje će odgovoriti na tri osnovna aspekta urbanog razvoja: ekonomski, socijalni i ekološki. Pored ovoga, posebno su se vrednovali originalnost idejnog rešenja, tehničko-tehnološko rešenje i funkcionalnost, urbanističko-arhitektonsko rešenje, estetske vrednosti i racionalnost predloženih rešenja.

Na konkursu je pristiglo 11 radova koji zadovoljavaju osnovne uslove konkurse. Kao po raspisu, žiri je dodelio tri nagrade i dva otkupa, ukupne novčane vrednosti od 833.300 dinara.

Kao i do sada, Super Prostor vam donosi detaljan prikaz nagrađenih radova, uz tekstualno obrazloženje žirija.


/Users/03imac/Dropbox/00 ongoing projects/201 Subotica blok konk

I nagrada (418.300 RSD)

Pravno lice:
Portart d.o.o., Beograd

Autori:
Zoran Dmitrović, d.i.a.
Zorica Savičić

Saradnici:
Ivana Pohalek, M. Arh.
Natalija Živulović, student Master studija
Miloš Radojević, M. Arh.
Zoran Damjanović, dizajner

Komentar žirija

Rad pod šifrom “JEIXU7″ karakteriše izuzetno vešto uklapanje nove planirane strukture u postojeću gradsku matricu.Akcenat je na maksimalnom poštovanju postojeće parcelacije kao i konstitutivnih elemenata tradicionalne urbane forme kao što su pasaži, kapije, dvorišta i tome sl.

Nova izgradnja se predviđa kao deo procesa geneze itransformacije područja, što podrazumeva kreiranje novih i izmenu postojećih formi u okviru važećih parametara i tradicionalnih kodova izgradnje u skladu sa savremenim arhitektonskim jezikom. Nova javna intervencija se predviđa u unutrašnjosti bloka na ukrštanju glavnih pešačkih kretanja formiranjem velikog javnog dvorišta kao mesta za realizaciju kulturno-edukativnih programa. Pored toga, na mestima neizgrađenih i zapuštenih parcela se predviđa pojedinačna izgradnja objekata stambeno – komercijalnih sadržaja, uz primenu modela privatno-javnih partnerstava.

Središnje dvorište predstavlja centar razgranate mreže javnih pešačkih površina i prolaza koje integrišu predmetni prostor u jedinstvenu celinu i istovremeno ga povezuju sa centralnom gradskom zonom. Posebna pažnja je posvećena prihvatanju pešačkih tokova iz okruženja, diskretnim probijanjem blokova tradicionalnom formom pasaža i naj taj način aktiviranjem sadržaja unutrašnjih dvorišta. Nenametljivim uklapanjem novih objekata u postojeću urbanu matricu se kreira dinamičan ambijent unutar bloka obezbeđujući na taj način mogućnost kvalitetnog korišćenja prostora.

Celovitost ambijenta unutar predmetne celine podržava i jedinstvena obrada ulica, dvorišta i prolaza parternim rešenjem, elementima mobilijara i tome slično. Posebnoj atraktivnosti područja doprinosi proširenje regulacije i uvođenje drvoreda u ulici Bajči Žilinskog Endrea, kreirajući na taj način poseban morfološki akcenat u čitavom prostoru i mesto izuzetne urbane vrednosti.

U ovom radu je dakle na najbolji način izvršena interpolacija novih objekata u postojeće urbano tkivo na način koji će, ukoliko se predlog realizuje biti povećan kvalitet i atraktivnost datog prostora, ponuđeno rešenje ne oštećuje i osiromašuje već dopunjava karakter predmentih urbanih blokova i uličnih poteza. Rešenje predviđeno ovim radom omogućuje izvođenje po fazama što je dodatni kvalitet u postojećim ekonomskim uslovima.


cover druga nagrada

II nagrada (215.000 RSD)

Pravno lice:
Arhitektonski studio “PIN arhitekti”, Loznica

Autorski tim:
Aleksandra Đorđević, M. Arch.
Marina Ilić, M. Arch.
Katarina Petrović, student Master studija
Nevena Balalić, student Master studija
Miloš Grbić, M. Arch.
Spasoje Radomilović, M. Arch.

Konsultant:
mr.doc Uroš Radosavljević, d.i.a.

Komentar žirija

Rad pod šifrom “F587MS” karakteriše usmerenost ka razvoju novih modela stanovanja u okviru proširene teritorije gradskog centra, kao odgovora na zahteve održivog urbanog razvoja gradova. Koncept rešenja se zasniva na jasno definisanom zonalnom razvoju predmetnog područja, gde zone predstavljaju specifične mikroambijente za koje se kreiraju posebni uslovi razvoja, izgradnje i oblikovanja.

Iako tematski jasno definisane, zone su međusobno povezane novim uličnim pravcima, raznovrsnom mrežom kretanja i javnim prostorima različitog stepena otvorenosti, u zavisnosti od karaktera dominantnih namena. Težište je na revitalizaciji tradicionalnog urbanog načina života kroz kreiranje susedstva sa mnoštvom različitih sadržaja orijentisanih ka zajedničkom unutrašnjem dvorištu, odnosno razvoju komercijalnih sadržaja u prizemljima objekata.

Takvom konceptu naročito doprinosi uvođenje novih ulica čime se stvaraju uslovi za bolje iskorišćavanje parcela i povećanje stepena aktraktivnosti lokacije za komercijalne sadržaje. U zavisnosti od pozicije u odnosu na centar grada, opterećenošću istorijskim i kulturnim nasleđem, očuvanosti tradicije razvoja aktivnosti, svaku zonu karakteriše poseban identitet čiji razvoj se podstiče jasno definisanim merama javne intervencije. Potencira se uspostavljanje različitih oblika javno-privatnih partnerstava, odnosno subvencija, kao načina za efikasnu realizaciju predloženog koncepta.

U oblikovnom smislu, predviđeno povećanje obima izgradnje se kontroliše, sa aspekta uvažavanja tradicionalne morfologije gradske matrice, uvođenjem svojevrsnih prekida vertikalne regulacije uličnog fronta, čime se postiže očuvanje prozračnosti blokovske strukture i dinamike prostornog sklopa. U odnosu na prethodni rad veći je obim intervencija u prostoru i podrazumeva rušenje većeg broja postojećih objekata, što bi otežalo mogućnost efikasne i potpune realizacije rešenja.


cover treca nagrada

III nagrada (100.000 RSD)

Pravno lice:
SR KANA, Nova Pazova

Autorski tim:
doc.dr. Ksenija Lalović, d.i.a.
Ljilja Brajković, M. Arch.
Sara Kostić, M. Arch.
Andrea Jokić, M. Arch.
Vera Stanišić, M. Arch.
Tijana Milanović, M. Arch.
Dragana Maričić, M. Arch.
Dragan Andrić, M. Arch.

Komentar žirija

Rad pod šifrom “113697″ se izdvaja iscrpnim analitičkim postupkom dolaska do rešenja i primenom integralnog pristupa konceptualizaciji prostora koji podrazumeva sveobuhvatno sagledavanje i razumevanje problema. Rad se oslanja na zaključke terenskih istraživanja i dostupne politike i planove lokalnog razvoja što ga čini metodološki utemeljenim u stvarne probleme lokalne sredine. Kao važan aspekt se sagledava identifikovan interes lokalne zajednice za pažljivim odnosom prema zaštiti i obnovi područja u smislu očuvanja postojećeg karaktera i ambijentalnih karakteristika prostora.

Predmetno područje se posmatra kao integralna celina gradskog centra i uskladu sa tim se kreira programski koncept kao dopuna postojećim sadržajima, a u funkciji podizanja sveukupnog kvaliteta prostora. Idejno težište je na izgradnji interkulturalnog kvarta i formiranju svojevrsne javne scene otvorene kulturne razmene, uz razvoj komercijalnih sadržaja i podsticanje učešća privatnog sektora u razvoj kulturnog turizma i ugostiteljstva. Rešenjem se predlaže kreiranje finijih i preciznije struktuiranih regulativnih preporuka razvoja sadržaja u cilju uspostavljanja balansa između profita i društvene dimenzije, kroz stimulisanje privatno-javnih partnerstava i ponudu specifične tipologije namena. U tom smislu se, kao osnovni instrumenti obnove područja, sugerišu zadržavanje strukture postojeće parcelacije radi regulisanja obima izgradnje i podrška privatnom sektoru zarazvoj ekonomski intenzivnih namena.

Kao generator obnove područja se predlaže formiranje javnog poteza sa četiri objekta javne namene u unutrašnjosti bloka u okviru neizgrađenih parcela, čijom izgradnjom bi se povećala vrednost zemljišta na predmetnom području i posledično podstakla obnova i unapređenje postojećeg građevinskog fonda. Predlaže se poštovanje postojećih pravila gradnje, u smislu očuvanja tradicionalne gradske matrice, uz zadržavanje postojeće horizontalne i vertikalne regulacije za postojeće objekte, odnosno savremeno uklapanje i interpolacija novih javnih objekata.

Atraktivno i savremeno rešenje ovog rada dovodi se u pitanje sa ekonomskog aspekta i aspekta izvodljivosti u trenutnoj situaciji, što ne umanjuje njegove kvalitete.
Uključi se u diskusiju
Dosadašnji komentari (0)

Ili se uloguj:


*Komentari se pregledaju pre objavljivanja