Rezultati 2. kruga studentskog konkursa za vinariju

Kompanija Nelt, u saradnji sa Arhitektonskim fakultetom u Beogradu, raspisala je u aprilu 2013. studentski konkurs za izradu idejnog projekta zgrade vinarije i destilerije u svom kompleksu u Dobanovcima, za koji su upravo objavljeni rezultati drugog kruga.

Realizacija drugog kruga konkursa imala je za cilj izbor najuspešnijeg rešenja koje će se preporučiti Investitoru za dalju realizaciju. Nagrađena tri autorska tima su u ovoj fazi konkursa pozvana da izvrše projektantske izmene i dopune sa ciljem unapređenja svojih rešenja u skladu sa predočenim primedbama i zapažanjima ocenjivačke komisije, pre svega u smislu preciznog pozicioniranja objekta i usklađivanja kvadratura.

U nastavku pogledajte nagrađene radove uz obrazloženja autora, a izveštaj žirija dostupan je u PDF formatu.

Aero-foto snimak lokacije

Aero-foto snimak lokacije


m01

Preporuka za izvođenje

Hristina Tošić
Bojana Bajkić
Žarko Stamenić
Stefan Radošević
Zoran Spasić

U želji da se afirmiše programska specifičnost, sa aspekta oblikovanja i primenjenih materijala, objekat vinarije i destilerije odstupa od uklapanja sa postojećim objektima kompanije NELT. Pozicioniranje i oblikovanje objekta, raspored prostorija kao i sheme kretanja radnika, posetioca i proizvodnje, od prijema sirovina do gotovog proizvoda, striktno prate tehnološko-funkcionalnih zahteva i uslova projektnog zadatka.

U odnosu na programsko prostorni domen, projekat se može podeliti na horizontalni bazis proizvodnje, prostorije za radnike i prostore za posetioce, različitog karaktera i doživljaja. Poput ispijanja vina, shema kretanja posetilaca ima za cilj sukcesivan niz događaja – kombinaciju razlika koja stimuliše čula. Opšte posmatrano, projekat vinarije se može podeliti na 5 različitih delova:

1. Pristup objektu: jasna pozicija ulaza u objekat na koti 0.00m formirana je kroz arhetip vinogradarske kuće. Savremena interpretacija tradicionalne forme, karakteristična završna obloga od patiniranog lima i ravan zeleni krov naglašenog horizontalnog bazisa donje etaže prave prostorni reper i transponuju značenje industrijskog objekta.

2. Vinogradarska kuća: prati ideju reprezentativnog ali prilagodljivog izložbenog prostora. Iako podužnim stepeništem podeljena na “wineshop” i prijemu zonu, unutrašnjost je tretirana kao jedinstven prostor. Transparentnost, spratna visina i otvorenost ka jugu obezbeđuju osunčanje tokom celog dana i željenu lakoću u izrazu.

3. Put vina: u želji da se objekat i proces proizvodnje u celini prezentuje publici, formirana je galerija na koti -2.30m. Shema kretanja posetilaca paralelna je sa shemom kretanja proizvoda tako da istovremeno omogući neometan i kontinuiran rad pogona i pasivna participacija i razgledanje istog. Na taj način proces proizvodnje i tehnološka i prateća oprema postaju eksponati.

4. Podrum vina: zahtev da arhiv reprezentativnih berbi bude ukopan inpsirisao je ideju podruma kao posebnog ambijenta za degustaciju. Ukopan na koti -7.50m, obezbeđuje idealne uslove za arhiv, dok natkrivena otvorenost ka jugu izmenjenu sagledovost i nude drugačiji pogled ravnicu i kanalu.

5. Vinarija (degustacija) na vodi: režiranu kulminaciju posete formira dek koji se pruže od podruma ka kanalu. Za vreme pogodnih atmosferskih uslova, prostor degustacije se može tretirati kao otvoreni prostor okružen vodom i čokotima vinograda formiranog na neizgrađenoj površini parcele.


10

Tim u užem izboru

Miona Mijić
Miona Zdravković
Filip Rašković

Okolnu prirodu, kao zatečenu vrednost, pokušavamo da sačuvamo u što većoj meri. Iz tog razloga, objekat vinarije koncipiran je kao minimalna arhitektonska intervencija, pažljivo integrisana u pripadajući teren. Ukopavanjem objekta nisu narušene vizure ka reci, a ozelenjen krov srasta sa tlom, minimalizujući gubitak zelenih površina.

Bitan faktor implementacije vinarije u postojeći kontekst je priključenje na put, odnosno adekvatan pristup objektu teretnim vozilima za dostavu sirovog grožđa i dr. Objekat je postavljen uz gornju granicu parcele, odakle se sa puta može direktno pristupiti teretnoj platformi i vršiti utovar i istovar.

Mogućnost transparentnog sagledavanja procesa proizvodnje vina od prvog do poslednjeg koraka je bitan faktor u formiranju programske koncepcije rešenja. Prostor je protočan i čitljiv za oko posmatrača, koji u vinariju dolazi sa namerom da spozna postupak pravljenja vina.

Paralelnim slaganjem sadržaja odvojene su nesrodne namene, a ostvarena vizuelna komunikacija. Uspostavljen je podužni sistem usečen u teren sa jasnom orijentacijom: zona proizvodnje je ukopana zasecanjem terena u padu, dok je izložbeni prostor, slobodan i transparentan, orijentisan ka jugu. U tom pravcu omogućena je sezonska transformabilnost i širenje sadržaja reprezentativnog dela vinarije, koji se celom dužinom otvara ka padini, pružajući vizure ka reci i vinogradima.


montaza1

Tim u užem izboru

Ivana Jelić
Maja Žugić
Dalia Dukanac

Karakteristična fizionomija terena lokacije je odredila prostornu dispoziciju objekta vinarije. Uklopljenost procesa proizvodnje i naročitih potreba u odnosu na tlo proizvela je volumetriju objekta i njegov odnos sa terenom. Modelovanje objekta odgovara zahtevima programa vinarije, te se ispoljava kao veoma svedena, ali prepoznatljiva kubična forma. Estetici eksterijera doprinosi i nivelacija terena vidljiva na frontalnoj strani objekta.

Objekat vinarije čini deo pejzaža obale. Formira se pogled na reku, koja postaje aktivni deo neposrednog okruženja korisnika. Putanje kretanja su organizovane tako da na najjednostavniji način ostvare istovremenu autonomiju i povezanost prostora.

Svi uslovi proizvodnje postavljeni su na jednoj etaži objekta naizmeničnom smenom sadržaja, a sa ulazom i izlazom na jednoj strani objekta, uz istovremenu kontinualnost procesa i potrebnu povezanost namena. Prednost ovakve organizacije ogleda se u jedinstvu prostornog volumena. Formiran je prostor bez koridora. Jedinstvenu ulogu granice i komunikacije čini središnje zidno platno sa pažljivo formiranim otvorima.

Pozicija prijema posetilaca otkriva pogled na degustaciju vina i proces proizvodnje u vidu galerije sa pogledom na fermentaciju. Ujedno nudi vizuru reke i izlaz na obalu, te otvara pogled na podrum vina, kojem je moguće odatle pristupiti. Višestrukost mogućih kretanja posetilaca stvara osećaj slobodnog, ali istovremeno artikulisanog prostora. Različiti kadrovi doprinose stvaranju jedinstvenog ambijenta i osećaja ugodnosti.
Uključi se u diskusiju
Dosadašnji komentari (0)

Ili se uloguj:


*Komentari se pregledaju pre objavljivanja