Revizija prošlosti: Dom kulture Studentski grad

Monografija Doma kulture Studentski grad nastala je kao kritička reakcija na nedostatak aktivnijeg vrednovanja referentnih arhitektonskih ostvaranja sagrađenih u poslednjim decenijama XX veka na ovim prostorima. Iako ovo kulturno-istorijsko nasleđe čini aktivnu komponentu svakodnevnog života stanovnika Novog Beograda i brojnih generacija studenata, projektantski procesi i odluke koje stoje iza njega ostaju nepoznanica mlađim generacijama arhitekata, kao i samim korisnicima. Ova monografija, čiji je autor arhitekta Jovan Mitrović, teži da rasvetli i približi proces arhitektonskog projektovanja koji stoji iza oblikovnih, estetskih i organizacionih karakteristika jednog od najreferentnih objekata domova kulture sagrađenih u duhu Moderne.

Autor monografije pristupa analizi ovog objekta kroz prizmu ličnog odnosa sa autorom Doma kulture Studentski grad, njegovim ocem prof. arh. Milanom Mitrovićem, čime je potcrtana autentičnost monografskog prikaza. Koristeći se tehnikom višestruke prezentacije, pre nego stručnom kritičkom analizom, autor monografije nastoji da razmatranu temu približi široj čitalačkoj publici. Kroz prikaz različitih uticaja na formiranje koncepta i kasnije prikaz toka izgradnje objekta, autor predočava svoja tumačenja neraskidivih veza koje nastaju u procesu stvaranja jednog arhitektonskog dela.

Tematska organizacija monografije je petodelna. Prva celina Društveni kontekst i istorijska distanca opisuje širu društvenu klimu koja je uticala na uobličavanje objekta; druga celina Koncept nas upoznaje sa brojnim aspektima prostorne organizacije, oblikovanja i materijalizacije objekta; treća celina Porodično zaveštanje podvlači paralelu i smešta nastanak Doma kulture Studentski grad u lične okvire njegovog autora; četvrta celina Izvod iz kritika i tekstova iz dnevne štampe i periodike predočava stavove savremenika o ovom arhitektonskom delu neposredno po njegovom nastanku, dok peta celina Aneksi sadrži dopunske grafičke priloge – fotografije koje datiraju iz vremena nastanka objekta.

Osnovna namera monografije jeste višedimenzionalni prikaz projekta Doma kulture Studentski grad, te isticanje stvaralaštva arhitekte Milana Mitrovića, čiji rad do sada nije sa većom pažnjom razmatran i ocenjivan. Doprinos monografije leži u prožetosti i slojevitosti prikaza polazne arhitektonske koncepcije i objašnjenja okolnosti koje su bile od presudnog značaja za prostorno-programsko oblikovanje objekta. Monografija vodi čitaoca kroz prostor i vreme, te mu na neposredan način dočarava sve one važne, ali skrivene domene koje stoje iz arhitekture Doma kulture Studentski grad.

Dragana Ćiprijanović
Faktografija
NaslovArhitektonsko nasleđe XX veka u Srbiji – Dom kulture Studentski grad
AutorJovan Mitrović
IzdavačDom kulture Studentski grad
SuizdavačUniverzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet
Godina2014.
JezikSrpski
ISBN978-86-7933-094-9


Monografija „Dom kulture Studentski grad"

Monografija „Dom kulture Studentski grad”

Uključi se u diskusiju
Dosadašnji komentari (0)

Ili se uloguj:


*Komentari se pregledaju pre objavljivanja