Promena uslova – Letnja škola arhitekture u Petnici

Na inicijativu grupe studenata, u Petnici je tokom septembra 2012. ponovo održana letnja škola arhitekture (LŠA), koja je okupila trideset studenata arhitekture i preko dvadeset mentora i predavača. Nakon trinaest godina pauze, organizacija letnje škole koja je ove godine posvećena Vladimiru Miliću (1965-2007) sprovedena je u saradnji Srpske privredne fondacije, Arhitektonskog fakulteta u Beogradu i Kluba Mladih Arhitekata.

Osnovni cilj sedmodnevne letnje škole bio je izmeštanje nastavnog procesa izvan uobičajenih okvira i spajanje teorije i prakse putem učenja kroz praktičan rad. Akcenat škole postavljen je na samostalno istraživanje i eksperimentalni pristup radu, koji je neuobičajen za redovnu fakultetsku nastavu.

Učesnici LŠA delovali su u okviru pet radionica sa različitim temama, koje su imale istraživački i eksperimentalni karakter. Ovakva strategija podrazumevala je suočavanje sa realnim situacijama i problemima, te realizaciju idejnih rešenja u konkretnom prostoru upotrebom različitih materijala, tehnika, metoda i alata. Studenti su nakon sedam dana intenzivnog rada, na drugačiji način nego što su navikli, došli do različitih interpretacija osnovne teme, koja je definisana kao promena uslova. Evo kako su izgledale radionice:

Organizacija LŠA: grupa studenata (Marija Obradović, Katarina Ristić, Daša Spasojević, Ivan Gradišar, Miloš Milovanović i Predrag Milić)

Razgovor sa prof. Ksenijom Petovar (Petnica)Re: 1/1

Mentori Grozdana Šišović i Dejan Milanović vodili su radionicu koja je preispitivala prirodu arhitektonskog delovanja u realnoj razmeri, direktno primenjujući ove principe na gradilištu Škole jezika u Valjevu koju su projektovali. Analizirajući gradilište i projekat, učesnici radionice su imali zadatak da osmisle kako da se ugrade i istovremeno unaprede zatečeni fizički okvir. Rezultati rada predstavljaju predloge unapređivanja prostornih kvaliteta konkretnog primera koji nisu bili predviđeni arhitektonskim projektom.

Re: 1/1 (mentori Grozdana Šišović i Dejan Milanović)


Arhitektura i priroda

Zadatak je bio preispitivanje graničnog odnosa arhitekture, čoveka i prirode putem transformacije jednog konkretnog prirodnog mikro-ambijenta u neposrednoj blizini Istraživačke stanice. Rezultati rada kreću se u širokom rasponu od trajnih do privremenih intervencija u prostoru, preispitivanja pozicije subjekta u prirodnom okruženju, artikulisanja i manipulacije prirodom, njenim materijalima i supstancama.

Arhitektura i priroda (mentori Ana Nikezić i Dragan Marković)


Petnica Outdoor Station

Mentori Biljana i Bratislav Branković ispitivali su sa studentima arhitektonske aspekte izmeštanja rada u prirodu. Rezultat radionice je mreža izgrađenih radnih stanica integrisanih u prirodno okruženje. Svaka od ovih stanica je artikulisana i materijalizovana u skladu sa svojim okruženjem.

Petnica Outdoor Station (mentori Biljana i Bratislav Branković)


Light Night

Radionica je istraživala promenu vizuelne percepcije prirodnog pejzaža u noćnim uslovima. Koristeći se fotografijom kao metodom rada, a putem preispitivanja trenutaka i situacija kada vidljivo prestaje da bude očigledno, studenti su proizveli set vizuelnih sekvenci koje dokumentuju raznorodne i neuobičajene odnose arhitekture, svetlosti, prirodnog predela i noći.

Light Night (mentori Pavle Stamenović i Davor Ereš)


Res Publica

Preispitivanje koncepta prava na grad i uključivanje građana u proces odlučivanja o pravcima urbanog razvoja. Namera je bila da se kroz studiju slučaja javnih prostora Valjeva dobije dijagnoza lokalne urbanističke prakse, odnosno da se ispita da li postoji dovoljna svest da arhitektonsko-urbanistički projekti imaju širok društveni, ekonomski i ekološki značaj. Na osnovu ove studije izrađen je konceptualni projekat reanimacije glavnih javnih gradskih prostora.

Res Publica (mentori Danijela Milojkić i Ivan Simić)


Glavne karakteristike LŠA u Petnici bile su spontanost u pristupu, neformalnost i improvizacija u nepoznatom prirodnom okruženju, ekperimentalnost, spoj teorijskog i praktičnog, učenje kroz istraživanje i rad. Nadamo se da će letnja škola arhitekture u Petnici postati tradicija i redovni sadržaj, što je i bila prvobitna zamisao njenog osnivača – profesora Darka Marušića.

Tekst: Dragan MarkovićUključi se u diskusiju
Dosadašnji komentari (0)

Ili se uloguj:


*Komentari se pregledaju pre objavljivanja