Konkurs za socijalno i pristupačno stanovanje u Kamendinu

Gradska uprava grada Beograda raspisala je otvoreni, anonimni, projektni i jednostepeni konkurs za izradu Idejnog urbanističko-arhitektonskog rešenja za izgradnju objekta socijalnog i pristupačnog stanovanja na više katastarskih parcela KO Zemun polje u Kamendinu.

Zadatak konkursa je izrada idejnog-arhitektonskog rešenja stambenog kompleksa socijalnog stanovanja u naselju Kamendin 1.7 u Zemunu uz primenu parametara za socijalno i pristupačno stanovanje.
U okviru stambenog kompleksa je predviđena izgradnja 270 socijalnih stanova.

PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća na konkursu imaju sva zainteresovana fizička i pravna lica koji ispunjavaju uslov da autor ili stručni timovi koji učestvuju na konkursu imaju najmanje jednog diplomiranog inženjera arhitekture sa licencom odgovornog projektanta (licenca 300 ili 301) Inženjerske Komore Srbije, koji predstavlja tim.

ROKOVI

Krajnji rok za podnošenje konkursnih radova iznosi 40 dana od dana objavljivanja Poziva za učešće na konkursu za dizajn na Portalu javnih nabavki Uprave za javne nabavke, tj. do dana

06.07.2015. godine do 10:00 časova, bez obzira na način podnošenja (neposredno ili poštom).

ŽIRI

vanr.prof. Goran Vojvodić, dipl.inž.arh., Društvo arhitekata Beograda, predsednik Žirija
docent Nebojša Fotirić, dipl.inž.arh., Društvo arhitekata Beograda, zamenik predsednika Žirija
Milutin Folić, dipl.inž.arh., pomoćnik gradonačelnika – Glavni urbanista, član Žirija
Slobodan Dimitrijević, dipl.inž.arh, Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove, zamenik člana Žirija
Jadranka Živković, dipl.inž.arh., Urbanistički zavod Beograda, član Žirija
Maja Joković Potkonjak, dipl.inž.arh., Urbanistički zavod Beograda, zamenik člana Žirija
Dejan Todorović, dipl.inž.arh., Društvo arhitekata Beograda, član Žirija
Branislav Ristović, dipl.inž.arh., Društvo arhitekata Beograda, zamenik člana Žirija
mr Goran Radulović, dipl.inž.arh., Agencija za investicije i stanovanje, član Žirija
Stana Mladenović, dipl.inž.arh., Agencija za investicije i stanovanje, zamenik člana Žirija

NAGRADE

1. nagrada – 500.000 RSD
2. nagrada – 400.000 RSD
3. nagrada – 300.000 RSD
Dva otkupa od po 150.000 RSD

Žiri će raspodelu nagrada i otkupa izvršiti u svemu prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku za raspisivanje i sprovođenje urbanističko – arhitektonskog konkursa (“Službeni glasnik RS”, broj 31/15), sa mogućnošću i drugačije raspodele nagrada u okviru predviđenog nagradnog fonda. Žiri će dodeliti jednu prvu nagradu, pri čemu ima pravo da preostali fond nagrada raspodeli i drugačije od navedenog. Odluka Žirija obavezuje naručioca o dodeli nagrada.

PODLOGE & INFO

Sve informacije u vezi sa ovim konkursom mogu se dobiti preko e-mail: investicije@beograd.gov.rs, kontakt osoba mr Goran Radulović, dipl.inž.arh. Kontakt je isključivo radnim danima, u periodu od 07:30 do 15:30 sati.

Izvor: AFBG
2015_Kamendin_o


Uključi se u diskusiju
Dosadašnji komentari (0)

Ili se uloguj:


*Komentari se pregledaju pre objavljivanja