b

Rezultati konkursa za idejno urbanističko-arhitektonsko rešenje turističkog naselja T2 u Risnu

Agencija za izgradnju i razvoj Herceg Novog je krajem septembra meseca prošle godine, u saradnji sa IDC (International Development Corporation), raspisala Konkurs za izradu Idejnog urbanističko-arhitektonskog rešenja turističkog naselja T2 u Risnu. Na konkursu je pristiglo 25 radova.

Cilj konkursa bio je da se izabere najbolje urbanističko, saobraćajno, arhitektonsko i oblikovno rešenje za izgradnju i uređenje novog turističkog naselja u Risnu. Spram toga, radovi su ocenjivani na osnovu četiri opšta kriterijuma: (1) urbanističko rešenje (40/100), arhitektonsko-oblikovno rešenje (40/100), racionalnost i ekonomičnost rešenja u celini (10/100) i ispunjenje projektno-prostornih i funkcionalnih zahteva (10/100).

Obrazloženje žirija i komentar na sve pristigle radove dostupni su u katalogu radova.

Kao i uvek, donosimo vam detaljan prikaz nagrađenih radova uz tekstualna obrazloženja žirija:


1

I Nagrada (6.000 Eura)

NORMOTIC Studio, Beograd, Srbija

Autorski tim:
Zoran Dmitrović
Dragana Anđelković-Rančić
Natalija Paunović
Marija Radojlović
Vidoje Đukanović
Predrag Marković
Zoran Damjanović

Komentar žirija

Urbanistički koncept

Koncept podražava urbanu formu primorskog grada u cilju obezbeđivanja prijatne atmosfere, kako na individualnom tako i na kolektivnom planu. Predloženim konceptom zadržava se pozicija postojećeg glavnog pristupa gdje se razdvaja pješački i kolski saobraćaj, koji je usmjeren na podzemnu garažu, sa 60 mjesta, i na 13 parking mjesta u nivou terena. Kretanje vozila kroz kompleks nije predviđen već jedino za interventna vozila. Čitav kompleks je pješačka zona.

Predloženo rješenje sadrži 13 kuća i jednu zgradu mješovitih sadržaja, spratnosti P+2. Turistički centar sadrži 73 stambene jedinice, potreban broj parking mjesta u podzemnoj garaži, kao i neophodne prateće sadržaje za sportske aktivnosti i odmor.

Organizacija podrazumjeva grupaciju od nekoliko kuća koje međusobno formiraju dvorište, ulicu i trg, tj. javne i polu-javne prostore.Zajednički sadržaji su organizovani u prizemlju glavnog objekta i sadrže komercijalni program, a na višim etažama su smještene jedinice. Terasa kafića i bara služe platou sa dva mala bazena i teninskom terenu.

Arhitektonsko oblikovanje

Arhitektonsko rešenje formirano je po uzoru na tradicionalno, u pogledu volumena, oblika i izgleda, tvoreći mediteransku kuću, dok su organizacija i arhitektonski detalji rješeni na savremen način.

Materijal finalne obrade podražava tradicionalni – fasade su obložene kamenom u kombinaciji sa elementima pragova, koji se koriste da naglase prozorski okvir, i kanalicom za završni krovni pokrivač. Savremeno su interpretirani elementi tradicionalne arhitekture na fasadama.

Obezbjeđenje su izvjesne pogodnosti za svaku vrstu smještajne jedinice, bez obzira na njenu poziciju i orijentaciju u objektu, kao i na terenu. Svaka jedinica sadrži otvoren prostor, koji u velikoj mjeri utiče na kvalitet odmora na moru. Dvorište pripada jedinicama prizemlja, a vrijedne terase su formirane za više etaže.

Pejzažno oblikovanje prostora je razuđeno. Ulični niz palmi uokviruje turističko naselje i čempresi unutar naselja obezbeđuju svakoj grupaciji i otvorenom prostoru (pijaceti, trgu sa fontanom) prijatan ambijent koji je obogaćen urbanim mobilijarom.

Racionalnost i ekonomičnost

S obzirom da su objekti međusobno razdvojeni pruža se mogućnost gradnje naselja po fazama. Koeficijenti su iskorišćeni u potpunosti čime je obezbeđen ekonomski potencijal lokacije.


2

II Nagrada (2.500 Eura)

Projektni biro M+, Novi Sad, Srbija

Autorski tim:
Aleksandra Marinčić
Dragan Marinčić
Pero Đokić
Saška Cvijanović
Mirjana Živanov
Aleksandra Raković

Komentar žirija

Urbanistički koncept

Urbanistička shema dobro postavljena i obogaćena dinamičnim pejzažnim uređenjem. Moderna aritektura iskazana jednostavnim kubusima, dobrog odnosa punog i praznog, prvog i drugog plana, korespondira s tradicionalnom.

Rješenje je koncipirano na modulu koji se dijeli na dvije jedinice, međusobno fizički razdvojene procjepom u kojem je prolaz sa stepeništem, čime se podražava dimenzija i ambijent tradicionalne primorske ulice. Oštrina ortogonalne sheme se omekšava tako što se volumeni rotiraju pod uglom, a time im se ujedno obezbeđuju vizure ka moru. Na taj način formirana parcela predstavlja podlogu za novo–stvorenu matricu proizašlu iz elemenata zatečenog i tradicionalnog u urbanizmu.

Uspostavljanjem pješačkih komunikacija upravno na osovine parter se parceliše na način da svaki objekat dobije svoju baštu, koja je obogaćena visokim i niskim zelenilom, klupama, vodenim ogledalom i dr. Koncept ozelenjavanja zasniva se na dva tipa visokog zelenila. Tipične priobalne palme sa morskog fronta provlače se i postavljaju u pred-baštama u pravilnom rasteru. Četinarsko drveće iz zatečenog zaleđa lokacija, u slobodnoj strukturi „propušta“ se i u zaleđe novih objekata.

Paterna obrada, pored zelenih površina, obuhvata dva tipa materijalizacije: drveni deking i kameno popločanje kojima se diferenciraju komunikacije kroz kompleks: zajedničke otvorene površine i površine pojedinačnih bašta. Zajednički sadržaji nalaze se u objektima pozicioniranim na pravoj liniji prema moru. Njihova zadata površina razbijena je u više manjih segmenata tako da prizemlja obih objekata formiraju front javnih sadržaja prema ulici.

Zajednički sadržaj za sve objekte je podzemna garaža sa dva ulaza, koja može da primi 77 vozila, iz koje postoji direktna veza do svakog objekta.

Arhitektonsko oblikovanje

Oblikovanje i materijalizacija objekata u velikoj meri poštuje tradicionalni kontakt – krovovi su dvovodni, prekriveni mediteran crijepom, dok su fasade obrađene glatkim tesanim kamenom uz mogućnost da se pojedini objekti odrade i malterisanjem. Otklon od postojećeg i poznatog čita se u specifičnom elementu duple fasade u vidu bijele mreže (ekspandiranog lima) koji na tradicionalnoj podlozi ostavlja savremeni „otisak“. Formirana nova ravan ima dvojnu funkciju – pored oblikovne, ona štiti primarnu fasadnu ravan od pretjeranog zagrevanja, i na pogodnim mjestima postaje ravan od pretjeranog zagrjevanja, i na pogodnim mjestima postaje podkonstrukcija za vertikalno zelenilo.

Racionalnost i ekonomičnost

Koeficienti su iskorišćeni skoro u potpunosti čime je obezbjeđen ekonomski potencijal lokacije (40 smještajnih jedinica različitog tipa).


3

III Nagrada (1.500 Eura)

Salt&Water Studio, Novi Sad, Srbija

Autorski tim:
Svetlana Mojić
Nikola Stjelja
Marijana Papić
Mina Dačić

Komentar žirija

Urbanistički koncept

Urbanistička matrica je dobro postavljena – rješenje je koncipirano na način poluotvorene blokovske grupacije u gusto izgrađenom tkivu. Ideja koncepta oslanja se na urbanu matricu crnogorskih primorskih gradova. Projektovani objekti razvijaju nasleđenu matricu, grupišući se u cjelini od po tri objekata, stvarajući na taj način nov ambijentalni kvalitet, koncentrišući se oko težišnih tačaka –trgova.

Iako je svaka cjelina zaseban dio, zahvaljujući dobro osmišljenom parternom uređenju, popločana kamena staza teče kroz prostor, preliva se preko objekata građenih u kamenu i povezuje ih u jedistvenu cjelinu. Prihvatajući korisnike, ona ih nenametljivo vodi kroz prostor, otkrivajući im trgove, mjesta za odmor, za razonodu, za rekreaciju i otvara zanimljive vizure. Različiti zajednički sadržaji, smješteni u autentične prostore nastale pažljivim pozicioniranjem objekata daju dinamičnost cijelom kompleksu i raznolikost doživljaja unutar njega.

Arhitektonsko oblikovanje

Odabir materijala, posljedica su želje da se turistički kompleks integriše u okruženje i kodove arhitektonskog nasleđa karakterističnih za Boku, i želje da se unese doza modernog arhitektonskog jezika u prostor. Preovlađuju kamen, drvo, zidovi obrađeni malterom obojeni u bijelo, otvori svedene profilacije. Materijali su raspoređeni u takvom odnosu da vizuelno asociraju na više objekata manjih horizontalnih gabarita u nizu, još jedne od karakteristika tipologije mediteranskih objekata.

Centralni objekat, pozicioniran kod ulaza u kompleks turističkog naselja, prati isti arhitektonski jezik. U njemu se nalaze recepcija sa suvenirnicom, restoran i kafe sa bazenom.

Spoj modernog i tradicionalnog arhitektonskog izraza je snažnog kontrasta (kamen-staklo) i unosi dinamiku.

Racionalnost i ekonomičnost

S obzirom da su svi objekti odvojeni, ostavljena je mogućnost gradnje naselja po fazama. Koeficienti su iskorišćeni u potunosti čime je obezbjeđen ekonomski potencijal lokacije.
Uključi se u diskusiju
Dosadašnji komentari (0)

Ili se uloguj:


*Komentari se pregledaju pre objavljivanja