NHRV_04

Fragmentisana planinska koliba

U mestu Nahorevo, na planinskim obroncima nadomak Sarajeva, arhitekti iz biroa Filter Arhitektura projektovali su porodičnu kuću za odmor koja se višestruko nadovezuje na kontekst. Razuđeni kompozicioni plan reflektuje fragmentisanu morfologiju bosanskih sela, dok oblikovnost pojedinačnih objekata u skopu proizilazi iz reminiscensije na arhetipsku planinsku kuću – katun.

U kompozicionom smislu, kuća NHRV sastoji se od tri slobodnostojeće jedinice – stambenog objekta, garaže i letnje kuhinje, postavljenih u skladan gravitacioni odnos. Svaki od objekata ima iste oblikovne karakteristike – kompaktan volumen, visoki stepen zatvorenosti spoljašnje opne, kose jednovodne krovove i orijentisanost ka pejzažu.

Pored oblikovno-kompozicionog aspekta, identitet kuće u velikoj meri konstituiše i njena materijalizacija – suprotstavljanje belog metalnog okvira i fasadnih pročelja od svetlog drveta. Dvostrukost karaktera fasada, te promena stepena njihove otvorenosti takođe ima udela u stvaranju prepoznatljivog i dinamičnog identiteta kompleksa.

Od najmanjeg dela, pa do svoje ukupnosti, kuću NHRV čini zbir pojednostavljenih gradivnih elemenata, uklopljenih u celinu primenom jednostavnih konstruktivnih detalja i veza, primerenih izvedbenim mogućnostima sredine. Premda je izvedena sa relativno skromnim budžetom od 500 €/m2, kuća ostvaruje visok stepen energetske efikanosti ostvarene primenom ventiliranog fasadnog sistema, niskim stepenom otvorenosti opne, te povoljnom orijentacijom objekata ka jugu.

Iako proizilazi iz identičnih regulacionih, građevinskih i ekonomskih parametara kao i najveći deo generičke arhitektonske produkcije u Bosni i Hercegovini, kuća NHRV ostvaruje višedimenzionalno nadovezivanje na lokalni kontekst. Time, kao i ukupnim arhitektonskim izrazom, ona pomera granice ustaljenih načina promišljanja i uvođenja savremene arhitektonske intervencije u postojeći kontekst, tradiciju i realne mogućnosti sredine.

Dragan Marković
Faktografija
ObjekatKuća NHRV
MestoNahorevo, Sarajevo (Bosna i Hercegovina)
ProgramPorodična kuća za odmor
Površina150 m2
Godina2013-2014.
Investicija500 €/m2
FotografijeFilter Arhitektura


Filter arhitektura - NHRV
NHRV_03
Uključi se u diskusiju
Dosadašnji komentari (0)

Ili se uloguj:


*Komentari se pregledaju pre objavljivanja