Arhitektonski pristup

Studentski časopis u izdanju Tehničkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu Architectural Approach oformljen je kao platforma za promociju i afirmaciju radova, mišljenja i stavova nastalih u toku obrazovnog procesa na arhitektonskim fakultetima u zemlji i regionu. Časopis su pokrenuli i uređuju članovi grupe Model-Art iz Novog Sada: Krsto Radovanović, Dejan Mitov i Jelena Čobanović.

Ono što izdvaja ovaj časopis od njemu sličnih jeste koncepcija zasnovana na analizi arhitektonskog diskursa. Architectural Approach prevazilazi krute okvire forme i sadržaja jednog studentskog časopisa, uvodeći ponovo ono što je u našoj sredini, a pogotovo u sferi arhitektonske pedagogije, bilo dugo odsutno – pokretanje debata, kritičko i argumentovano preispitivanje ključnih tema od značaja za savremenu arhitekturu. Tako svaki broj časopisa postavlja jedan aspekt, odnosno pristup (kontekstualni, metodološki, tematski), u okviru kog se sagledava arhitektonska produkcija u lokalnom, regionalnom i globalnom kontekstu, kao i načini na koje studenti percepiraju i intepretiraju aktuelne teme. Svaki broj postavlja set ključnih reči koje bliže određuju njegov tematski okvir.

Architectural Approach insistira na interregionalnosti i multidisciplinarnosti: pored radova studenata iz Novog Sada, u svakom broju časopisa se nalazi značajan broj radova čiji autori studiraju u drugim gradovima u državi ili regionu, što je neuobičajen vid saradnje za sredinu u kojoj je fragmentacija dominantan trend. Tako se kroz pluralizam ideja i načina postavljanja, analize i rešavanja složenih problema obogaćuje raspoloživi korpus znanja, koji jedino može proizaći iz razmene i poređenja različitih gledišta, uverenja i stavova. Sa druge strane, časopis donosi tekstove koji teme od značaja za arhitekturu u širem smislu sagledavaju sa stanovišta drugih, srodnih disciplina koje se bave prostorom i urbanom sredinom.

Iako je u časopisu koji uređuju i za koji pišu studenti neizbežna izvesna doza nezrelosti, površnosti i zadržavanja na opštem mestu, njegov je kvalitet zavidan, a značaj veći nego što se možda na prvi pogled čini. U sredini u kojoj su potisnuti svi elementi samoinicijative, grupa studenata je uz pomoć uprave svog fakulteta uspela da uradi veliku stvar – da ideju sprovede u delo i stvori savremen časopis, koji ukazuje na bitnu činjenicu da arhitektura predstavlja otvoren koncept, čija intepretacija zavisi od toga kako, i na osnovu koje teorije mu se pristupa. Drugim rečima, da učenje arhitekture, kao kompleksne discipline, zahteva jednako kompleksne pristupe i metode, ali i razumevanje diskursa u okviru koga se deluje.

Tekst: Dragan Marković
Faktografija
NaslovArchitectural Approach
UredniciKrsto Radovanović, Dejan Mitov, Jelena Čobanović
IzdavačFakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu
Godina2011-
JezikSrpski, sa izvodima na engleskom
ISSN2217-7442


Architectural Approach #2 - Utopia

Uredništvo časopisaUključi se u diskusiju
Dosadašnji komentari (0)

Ili se uloguj:


*Komentari se pregledaju pre objavljivanja